Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εννοιών της «κατανόησης της καλύτερης» και της «καλύτερης κατανόησης»;


Απάντηση 1:

Στα περισσότερα περιβάλλοντα, οι όροι κατανοούν καλύτερα και κατανοούν καλύτερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά, αν και κάποιος μπορεί να είναι πιο αμήχανος από τον άλλο. Γενικά, η καλύτερη κατανόηση είναι καταλληλότερη όταν προηγείται της πρότασης.

Θα σας δώσω κάποιους οδηγούς που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα. (κανονική χρήση) θα έχει το ίδιο νόημα όπως θα σας δώσω κάποιους οδηγούς που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα. (αδέξια χρήση)

Σε ένα πλαίσιο, η καλύτερη κατανόηση είναι κατάλληλη και σωστή, αλλά δεν καταλαβαίνω καλύτερα.

Μια δεύτερη παράβαση θα οδηγήσει στην απόλυση σας και θα καταλάβετε καλύτερα αυτό καλά.