Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πάγιων τελών;


Απάντηση 1:

Οι μόνιμες επιβαρύνσεις αφορούν τα πάγια έξοδα που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη μείωση του κύκλου εργασιών. Παραδείγματα πάγιων επιβαρύνσεων είναι οι μισθοί του μόνιμου προσωπικού, το μίσθωμα, οι συντελεστές, οι φόροι, τα ασφάλιστρα, οι τόκοι υπερανάληψης τραπεζών, οι χρεωστικοί τόκοι κλπ. Μπορούν να διεκδικηθούν μόνο οι χρεώσεις που είναι ασφαλισμένες.

Οι πάγιες χρεώσεις που δεν έχετε ασφαλίσει δεν θα καταβληθούν σε περίπτωση απώλειας.


Απάντηση 2:

Οι ασφαλισμένες πάγιες επιβαρύνσεις αφορούν τα πάγια έξοδα όπως μισθούς μισθωτών, ενοίκια, φόρους, τόκους κ.λπ. που μπορεί να αναλάβει ένας ασφαλισμένος λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών λόγω απώλειας επιχείρησης με ασφαλισμένο κίνδυνο. Αυτά τα πάγια έξοδα πρέπει να αναφερθούν με μεγάλη σαφήνεια στις λεπτομέρειες του Gross Profit που δίνονται στον ασφαλιστή πριν τη δέσμευση της πολιτικής.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει να καλύψει μόνο ορισμένα πάγια έξοδα παρά όλα τα πάγια τέλη και τα τέλη αυτά υπόκεινται σε ανασφάλιστες πάγιες επιβαρύνσεις. Αυτές οι χρεώσεις θα αποτελούν μέρος της αυτοεξυπηρέτησης και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε αξίωσης, η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα πληρώσει / θα αποκαταστήσει τη ζημία έναντι των επιβαρύνσεων για τις οποίες δεν καλύπτεται από τον ασφαλισμένο.