Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 1g ατόμου αζώτου και 1g αζώτου;


Απάντηση 1:

1 g άτομο και 1 g αζώτου είναι δύο διαφορετικοί όροι.

1 g ατόμου αζώτου σημαίνει 1 mole αζώτου. Τώρα πρέπει να γνωρίζετε την έννοια του mole. 1 γραμμομόριο είναι 6.022 * 10 ^ 23 από οτιδήποτε. Αυτό μπορεί να είναι μόρια, άτομα, ηλεκτρόνια, πρωτόνια ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να συγκρίνετε το mole με τη ντουζίνα.

1 g αζώτου σημαίνει 1/14 γραμμομόρια αζώτου. Το έχω χωρίσει από 14 επειδή 14 amu είναι η μάζα του αζώτου.

Όταν λέμε 1 g αζώτου λέμε ότι έχουμε πάρει δείγμα αζώτου βάρους 1 g.

Ελπίζω ότι βοηθά !!!