Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κυτταροπλάσματος, του κυτοσολίου και του πρωτοπλάσματος;


Απάντηση 1:

Θα παρατηρήσετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κυτταρικού υγρού μπορεί να χωριστεί σε δύο. Ένα που βρίσκεται μέσα στον Πυρήνα και άλλο που βρίσκεται έξω από τον Πυρήνα.

Λάβετε λοιπόν υπόψη σας ότι το υγρό μέσα στον Πυρήνα ονομάζεται Νουκλεοπλασμός και το εξωτερικό υγρό ονομάζεται Κυτοσόλη, το οποίο δεν συγκρατείται σε οποιοδήποτε οργανίδιο και Κυτταρόπλασμα το υγρό που είναι μέσα στο οργανίδιο εκτός από τον Πυρήνα.