Απάντηση 1:

Το CPF απευθύνεται σε κυβερνητικούς υπαλλήλους που δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Εν συντομία, ισχύει για κυβερνητικούς υπαλλήλους που ήρθαν σε υπηρεσία την ή μετά την 01-01-2004. Η κυβέρνηση δεν καταβάλλει σύνταξη σε αυτούς τους υπαλλήλους και πρέπει να προβούν σε δικές τους ρυθμίσεις. Το NPS είναι η αφαίρεση της παραπάνω απόφασης.

Το EPF απευθύνεται σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και διέπεται από το νόμο περί ασφαλιστικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών του 1952.

Το επιτόκιο για όλα τα Ταμεία Προνοίας (πλην της PPF) είναι όπως δηλώνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εργασίας.