Απάντηση 1:

Στην υβριδική κληρονομιά, δύο κλάσεις προέρχονται από μια ενιαία κλάση βάσης και μια άλλη κλάση προέρχεται από αυτές τις δύο κλάσεις.

ας είναι κλάση βάσης, B και C να προέρχεται κλάση, τότε η κλάση D προέρχεται ως εξής

Α-> Β και Α-> C

B-> D και C-> D

Στην ιεραρχική κληρονομιά, περισσότερες από μία κλάσεις προέρχονται από μία ενιαία τάξη βάσης. Επιπλέον, μπορείτε να αντλήσετε άλλες μαθήματα από αυτές τις κλάσεις που προέρχονται. Εδώ, μπορείτε να αντλήσετε οποιοδήποτε αριθμό τάξεων.

Α-> Β, Α-> C, Α-> ϋ