Απάντηση 1:

Το «SALE DEED» είναι ένα έγγραφο το οποίο μεταφέρει / μεταβιβάζει την κυριότητα ιδιοκτησίας σε ένα άτομο σε άλλο. Μητρώο είναι αυτή η αναγνωρισμένη αρχή η οποία θα καταγράφει όλες αυτές τις συναλλαγές που αφορούν ακίνητη περιουσία. Η πράξη διαπραγμάτευσης είναι έγκυρη και αναγνωρισμένη και θα πρέπει να καταχωριστεί στην αρχή.

Για μια επίπεδη υπό κατασκευή, δεν μπορείτε να εκτελέσετε άμεσα πράξη πώλησης. Μόνο μετά από κάποιο στάδιο της ολοκλήρωσης μπορείτε να πάρετε μια πράξη πώλησης εκτελείται προς όφελός σας, Μέχρι αυτό το στάδιο, συμφωνία για την πώληση του εν λόγω διαμέρισμα μπορεί να συναφθεί.