Απάντηση 1:

ddx\frac{d}{dx}

δ\delta

Δ\Delta

Το χρονικό διάστημα για το συμβάν

Δt\Delta t

 είναι 3 δευτερόλεπτα.

δ\delta

Δ\Delta

Παράδειγμα: εξετάστε ένα μήκος

δl\delta l

 της ράβδου.

x\frac{\partial}{\partial x}

Για έναν κύλινδρο όγκου V που δίνεται από

V=πr2hV=\pi r^2 h

,therateofchangeofvolumewithrespecttoradiusrepresentedasVr=2πrh, the rate of change of volume with respect to radius represented as \frac{\partial V}{\partial r}=2\pi r h

δ\delta


Απάντηση 2:

Δ

Αυτό χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει μια πεπερασμένη αλλαγή στη μεταβλητή. Δεδομένου ότι η μεταβλητή x αλλάζει από 1 σε 3, γράφεται στη φυσική ως Δx = 2. Αντιπροσωπεύει ένα τμήμα σε μια καμπύλη.

d ή δ

Αυτά χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύουν απεριόριστες αλλαγές σε μια μεταβλητή. Σε ένα γράφημα αυτό ισοδυναμεί με μια εφαπτομένη σε καμπύλη. Χρησιμοποιείται φυσικά όταν εφαρμόζεται παράγωγο σε μια μεταβλητή 'y' w.r.t άλλη μεταβλητή 'x' δίνοντας απειροελάχιστη αλλαγή στο 'y' για απεριόριστη αλλαγή στο 'x', δηλαδή. παράγωγο.

∂y / ∂x

Αυτό χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει μια απειροελάχιστη αλλαγή σε μια μεταβλητή «y», η οποία εξαρτάται από έναν αριθμό μεταβλητών «x1, x2, x3, ... ..», σε σχέση με την απειροελάχιστη αλλαγή σε μία από αυτές τις μεταβλητές διατηρώντας τις άλλες σταθερές. Αυτή είναι η έννοια της μερικής διαφοροποίησης.


Απάντηση 3:

d είναι η διαφορική μορφή οποιασδήποτε εξίσωσης ...... δέλτα θεωρείται ως η αλλαγή οποιουδήποτε όρου με σε σχέση με οποιοδήποτε, αυτό σημαίνει όταν μιλάμε για κάποια συγκεκριμένη τιμή, το μικρό δέλτα δεν είναι τίποτα και το del είναι για μερικό παράγωγο που είναι όπως εμείς διαφοροποιώντας τον όρο μόνο σε ένα. Παραδείγματα - d, δέλτα, μερικό παράγωγο ... Υποθέστε ότι η εξίσωση είναι 2x ^ 2 + 3xy + 8 = 0

Η χρήση του d είναι, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε την εξίσωση σε σχέση με το x-

d (2x ^ 2 + 3xy + 8) / dx = 4x + 3y + 3xdy / dx = 0.

Η χρήση του δέλτα εδώ υποθέτουμε, όταν y = 2then x = 1 και y = 1, x = 0, για να βρούμε (delta y) / (deltax)

= (2-1) / (1-0) = 1

Χρήση μερικών παραγώγων σε 2x ^ 2 + 3xy + 8 = 0 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μερικώς διαφοροποιήσει wrt x-παίρνουμε:

Del (2x ^ 2 + 3xy + 8) / delx = 4x + 3y = 0