Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην επιβεβαίωση του εμπορίου και την επιβεβαίωση;


Απάντηση 1:

Η επιβεβαίωση / επιβεβαίωση του εμπορίου είναι γενικά μια OTC έννοια, καθώς οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές είναι ως επί το πλείστον διμερείς και επομένως πρέπει να επιβεβαιώνονται και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους (νόμιμα).

Η διαπίστωση σχετίζεται κυρίως με τον ισχυρισμό του εμπορίου, που σημαίνει συμφωνία των εμπορικών οικονομικών από αμφότερα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη και μόλις επιβεβαιωθεί το εμπόριο, ανταλλάσσονται επιβεβαιώσεις συναλλαγών (κάτι που μπορεί να είναι ένα έγγραφο επιβεβαίωσης που ανταλλάσσεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / φαξ ή θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ανταλλαγής μέσω πλατφορμών τρίτου μέρους όπως το Mark it) που λειτουργούν ως εμπορικό ή νομικό συμβόλαιο και καθορίζουν όλους τους όρους του εμπορίου.

Μόλις και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν με τους όρους του εμπορίου όπως καθορίζονται στις εμπορικές επιβεβαιώσεις, το εμπόριο καλείται στη συνέχεια ως "Επιβεβαιωμένο" και σε περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία σε οποιονδήποτε από τους όρους του εμπορίου τότε το εμπόριο καλείται "Διαφωνούμενο" μέχρι να επιλυθούν οι διαφορές .


Απάντηση 2:

Εκτός από την απάντηση που ακολουθεί, θα ήθελα να προσθέσω ένα ακόμη σημείο όπως παρακάτω. Παρόλο που η Επιβεβαίωση και η Επιβεβαίωση είναι συνώνυμα, αλλά υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά ως εξής.

Εξ όσων γνωρίζω, η επικοινωνία που αποστέλλεται από τον Μεσίτη στον Πελάτη μετά την εκτέλεση του Εμπορίου είναι η «Επιβεβαίωση Εμπορίου». Μόλις ο Πελάτης λάβει την ενημέρωση από τον Μεσίτη σχετικά με τις Εμπορικές Οικονομικές, ο Πελάτης επαληθεύει τις λεπτομέρειες και απαντά στον Μεσίτη επιβεβαιώνοντας ότι δέχεται τις Λεπτομέρειες Παραγγελίας, η οποία είναι η «Επιβεβαίωση Εμπορίου».


Απάντηση 3:

Εκτός από την απάντηση που ακολουθεί, θα ήθελα να προσθέσω ένα ακόμη σημείο όπως παρακάτω. Παρόλο που η Επιβεβαίωση και η Επιβεβαίωση είναι συνώνυμα, αλλά υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά ως εξής.

Εξ όσων γνωρίζω, η επικοινωνία που αποστέλλεται από τον Μεσίτη στον Πελάτη μετά την εκτέλεση του Εμπορίου είναι η «Επιβεβαίωση Εμπορίου». Μόλις ο Πελάτης λάβει την ενημέρωση από τον Μεσίτη σχετικά με τις Εμπορικές Οικονομικές, ο Πελάτης επαληθεύει τις λεπτομέρειες και απαντά στον Μεσίτη επιβεβαιώνοντας ότι δέχεται τις Λεπτομέρειες Παραγγελίας, η οποία είναι η «Επιβεβαίωση Εμπορίου».